Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hoewel de economische omstandigheden fragiel zijn, worden vastrentende markten gesteund door het beleid van centrale banken en overheden. Het klimaat zou kansen kunnen bieden, maar voor beleggers blijft het een uitdaging.

Centrale banken spelen belangrijke rol in het verwachtings-management

Schuldpapier in harde valuta van opkomende markten wordt ondergewaardeerd

Euro high yield obligaties lijken aantrekkelijk op basis van huidige waarderingen

Overheids-maatregelen zullen liquiditeit verbeteren

Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van de termijnpremies

5

1

Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van de termijnpremies

4

3

2

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL

VASTRENTENDE WAARDEN

Kortetermijnoplossingen en langetermijn-uitdagingen

Vastrentende beleggers worden doorgaans met termijnpremies beloond voor het risico van het aanhouden van obligaties die een langere looptijd hebben. Dit weerspiegelt het feit dat de reële waarde van toekomstige kasstromen wordt beïnvloed door de inflatie en dat de relatieve aantrekkelijkheid van deze kasstromen afhangt van toekomstige rentetarieven. Termijnpremies zijn over het algemeen hoger als er onzekerheid bestaat over de toekomstige werkgelegenheid en inflatie. Maar met termijnpremies op een historisch dieptepunt worden beleggers momenteel niet beloond voor het aanhouden van obligaties met langere looptijden.

Beleggers die zich tegen de stijgende inflatie willen indekken, kunnen beleggen in voor de inflatie gecompenseerde obligaties, zogenaamde linkers (‘inflation-linked bonds’). Deze beleggingen zijn gekoppeld aan de inflatie, zodat hoofdsom en rentebetalingen stijgen en dalen met het inflatiepercentage.

Aangezien de inflatieverwachtingen zijn gedaald, presteren linkers steeds minder goed vergeleken met gewone staatsobligaties. De slechtere prestaties van linkers hangen samen met de verwachting dat significante inflatiestijgingen onwaarschijnlijk zijn.

Wij denken dat de inflatieverwachtingen te laag zijn en dat de inflatie waarschijnlijk matig zal stijgen, tot een beheersbaar niveau. Naarmate de inflatieverwachtingen oplopen zullen de termijnpremies terugkeren, in overeenstemming met het extra risico dat beleggers lopen door het aanhouden van obligaties met een langere looptijd, zodat de relatieve prestaties van linkers kunnen verbeteren.


2

Overheidsmaatregelen zullen liquiditeit verbeteren

Philip R. Lane,
directielid van de ECB, 1 mei 2020

“Als een mandaatgestuurde, doelgerichte organisatie zal de ECB haar toekomstige monetaire beleidsbesluiten nemen op basis van datgene wat nodig is om onder alle omstandigheden prijsstabiliteit te waarborgen”

De afgelopen drie maanden heeft liquiditeit een ongebruikelijk hoog
aandeel gehad in het risico van ‘investment-grade’ bedrijfsobligaties,
gelet op de risicopremie ten opzichte van  staatsobligaties.

 

Bron: Bloomberg

Risicopremies geven indicatie van marktwaardering van kredietrisico van obligaties

Risicopremies op obligaties van opkomende markten wijzen op een te
hoog verwacht wanbetalingspercentage ten opzichte van ons basisscenario.

Bps

Bron: Bloomberg

Spreiding in opkomende markten

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Koersstijgingen van high-yield obligaties
in het verleden wijzen op een beleggingskans nu

De slechtste rendementen waren tijdens de crisis van 2000-2001 en de kredietcrisis van 2008, toen bedrijven een veel zwakkere balans hadden.

Historische gegevens duiden op een positief langetermijn-rendement na een periode van hoge risicopremies

Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR

Bron: Bloomberg 

Verwacht jaarrendement ten opzichte van hoogte risicopremie

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Beleggers worden niet gecompenseerd voor het risico gevormd door het
toekomstige beleid van centrale banken, en pieken en dalen in inflatie en groei

Bron: Federal Reserve Bank of New York (NY Fed)
         ACM staat voor drie economen van de NY Fed, Adrian, Crump and Moench  

10 jaar obligatietermijnpremie volgens het ACM-model

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.   Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

Bedrijfsobligaties bieden doorgaans een hogere rentevergoeding dan staatsobligaties omdat ze over het algemeen risicovoller zijn. Het is niet onmogelijk dat de bedrijven die deze obligaties uitgeven failliet zullen gaan en vervolgens in gebreke blijven bij betaling van hun schulden. Een andere kwestie die vastrentende beleggers de afgelopen jaren zorgen heeft gebaard is liquiditeit, waarbij velen zich afvragen of ze wel in staat zullen zijn om obligaties te kopen en verkopen als de marktomstandigheden verslechteren.

Tijdens de recente crisis hebben het gebrek aan liquiditeit en de hoogte van risicopremies niveaus bereikt die sinds de kredietcrisiscrisis niet meer zijn voorgekomen, wat een niveau van wanbetalingen doet verwachten dat vergelijkbaar is met dat van die eerdere crisis.

De centrale banken hebben echter stappen ondernomen om de markt gerust te stellen en hun inkoopprogramma's hebben het risico op wanbetaling verminderd en de liquiditeit verbeterd. De meest recente emissies van bedrijfsobligaties zijn populair bij beleggers, wat erop wijst dat krediet aantrekkelijk blijft.

Wij denken dat de Europese bedrijven ondersteund zullen blijven worden door maatregelen van de Europese Centrale Bank. Die maatregelen omvatten het uitstellen of afzien van dividendbetalingen en het versoepelen van de kapitaaleisen voor de financiële sector. Niet-financiële ondernemingen zouden daar ook voordeel van moeten hebben, doordat ze gemakkelijker leningen kunnen krijgen.

02

VASTRENTENDE WAARDEN

Centrale banken over de hele wereld ondersteunen overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren in de nasleep van de Covid-19 lockdown. Naast het verlagen van de rentetarieven hebben we een uitbreiding gezien van programma's voor de aankoop van obligaties om de efficiëntie van financiële markten te ondersteunen. Dit gebeurde sneller en op grotere schaal dan bij de reacties op de kredietcrisis.

Hoewel we niet verwachten dat het op korte termijn zal gebeuren, is het belangrijk om na te denken over wat er gebeurt als de centrale banken hun steun uiteindelijk terugschroeven. Het voor de hand liggende antwoord is dat de obligatierentes zullen stijgen als de vraag daalt en de volatiliteit toeneemt. In Europa lopen staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen die het meest hebben geprofiteerd van de steun het grootste risico, namelijk de landen in de periferie en Duitsland.

Op het moment dat centrale banken besluiten om hun programma's voor de aankoop van obligaties te verminderen, zullen zij hier duidelijk over moeten zijn, om te voorkomen dat de markten worden verstoord. De rentekrommen zullen waarschijnlijk afvlakken, doordat obligaties met een kortere looptijd slechter zullen presteren als de economische omstandigheden uiteindelijk verbeteren en de rentetarieven geleidelijk beginnen te stijgen.

5

Centrale banken spelen belangrijke rol in het verwachtingsmanagement

Het belang van duidelijke communicatie

Deze gevarieerde markt blijft zich uitbreiden. Vandaag de dag zijn er 74 landen in maatstafindexen opgenomen, vergeleken met 27 in 2000. Deze diversificatie draagt bij tot een vermindering van het risico voor beleggers en er zijn steeds meer gespecialiseerde fondsen die toegang verlenen tot deze markten.

In een periode waarin de obligatierendementen in ontwikkelde markten een dieptepunt hebben bereikt, denken wij dat schuldpapier uit opkomende markten op de middellange en lange termijn een aantrekkelijker rendement kan opleveren dan andere vastrentende beleggingen. We verwachten dat fondsen die ESG-factoren (ESG staat voor Environmental, Social and Governance: milieu, maatschappij en goed bestuur) in hun beleggingsbeslissingen meenemen het hoogste rendement behalen, met name door ervoor te zorgen dat strenge bestuursnormen worden toegepast in de landen waarin zij beleggen.

De overheidsschulden van opkomende markten in harde valuta’s lijken aantrekkelijk gewaardeerd. De risicopremies zijn gestegen tot extreme niveaus, wat een gecumuleerd wanbetalingspercentage impliceert dat volgens ons veel te hoog is. Met name de negatieve invloed van lage olieprijzen en de sterke Amerikaanse dollar zou later in het jaar moeten afnemen, waardoor de prestaties moeten verbeteren.

4

Schuldpapier in harde valuta van opkomende markten wordt ondergewaardeerd

De risicopremies op high-yield obligaties zijn aanzienlijk toegenomen sinds de komst van de coronapandemie, doordat beleggers hun beleggingen met een hoog risico hebben ingeruild voor veiliger beleggingen. Kredietbeoordelingsbureaus hebben bovendien veel bedrijven afgewaardeerd, waardoor alle kredietnemers, met name de zwakkere, hard werden geraakt.

De zwakheden van de high-yield markt zouden echter gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door ondersteunende maatregelen van regeringen en centrale banken. Hoewel de economische vooruitzichten onzeker blijven, wijzen de huidige waarderingen erop dat deze periode voor beleggers een goed moment zou kunnen zijn om in te stappen in specifieke hoogrenderende beleggingen.

Met name high-yield bedrijfsobligaties bieden de mogelijkheid om te beleggen met een duurzame blik. Een aantal fondsen probeert haar beleggingsprestaties te verbeteren door op zoek te gaan naar bedrijven die verbeteringen tonen op het gebied van sociaal beleid en milieubeleid. Zij denken dat de kredietwaardigheid van dergelijke bedrijven zal verbeteren door een stijgende score op deze factoren.

Sommige fondsen proberen deze trend van beter sociaal beleid en milieubeleid te stimuleren door bedrijven aan te moedigen meetbare kaders, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te hanteren bij het doorvoeren van veranderingen.

3

Euro high yield obligaties lijken aantrekkelijk op basis van huidige waarderingen

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

De risicopremies op high-yield obligaties zijn aanzienlijk toegenomen sinds de komst van de coronapandemie, doordat beleggers hun beleggingen met een hoog risico hebben ingeruild voor veiliger beleggingen. Kredietbeoordelingsbureaus hebben bovendien veel bedrijven afgewaardeerd, waardoor alle kredietnemers, met name de zwakkere, hard werden geraakt.

De zwakheden van de high-yield markt zouden echter gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door ondersteunende maatregelen van regeringen en centrale banken. Hoewel de economische vooruitzichten onzeker blijven, wijzen de huidige waarderingen erop dat deze periode voor beleggers een goed moment zou kunnen zijn om in te stappen in specifieke hoogrenderende beleggingen.

Met name high-yield bedrijfsobligaties bieden de mogelijkheid om te beleggen met een duurzame blik. Een aantal fondsen probeert haar beleggingsprestaties te verbeteren door op zoek te gaan naar bedrijven die verbeteringen tonen op het gebied van sociaal beleid en milieubeleid. Zij denken dat de kredietwaardigheid van dergelijke bedrijven zal verbeteren door een stijgende score op deze factoren.

Sommige fondsen proberen deze trend van beter sociaal beleid en milieubeleid te stimuleren door bedrijven aan te moedigen meetbare kaders, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te hanteren bij het doorvoeren van veranderingen.

3

Euro high yield obligaties lijken aantrekkelijk op basis van huidige waarderingen

Bedrijfsobligaties bieden doorgaans een hogere rentevergoeding dan staatsobligaties omdat ze over het algemeen risicovoller zijn. Het is niet onmogelijk dat de bedrijven die deze obligaties uitgeven failliet zullen gaan en vervolgens in gebreke blijven bij betaling van hun schulden. Een andere kwestie die vastrentende beleggers de afgelopen jaren zorgen heeft gebaard is liquiditeit, waarbij velen zich afvragen of ze wel in staat zullen zijn om obligaties te kopen en verkopen als de marktomstandigheden verslechteren.

Tijdens de recente crisis hebben het gebrek aan liquiditeit en de hoogte van risicopremies niveaus bereikt die sinds de kredietcrisiscrisis niet meer zijn voorgekomen, wat een niveau van wanbetalingen doet verwachten dat vergelijkbaar is met dat van die eerdere crisis.

De centrale banken hebben echter stappen ondernomen om de markt gerust te stellen en hun inkoopprogramma's hebben het risico op wanbetaling verminderd en de liquiditeit verbeterd. De meest recente emissies van bedrijfsobligaties zijn populair bij beleggers, wat erop wijst dat krediet aantrekkelijk blijft.

Wij denken dat de Europese bedrijven ondersteund zullen blijven worden door maatregelen van de Europese Centrale Bank. Die maatregelen omvatten het uitstellen of afzien van dividendbetalingen en het versoepelen van de kapitaaleisen voor de financiële sector. Niet-financiële ondernemingen zouden daar ook voordeel van moeten hebben, doordat ze gemakkelijker leningen kunnen krijgen.

2

Overheidsmaatregelen zullen liquiditeit verbeteren

Vastrentende beleggers worden doorgaans met termijnpremies beloond voor het risico van het aanhouden van obligaties die een langere looptijd hebben. Dit weerspiegelt het feit dat de reële waarde van toekomstige kasstromen wordt beïnvloed door de inflatie en dat de relatieve aantrekkelijkheid van deze kasstromen afhangt van toekomstige rentetarieven. Termijnpremies zijn over het algemeen hoger als er onzekerheid bestaat over de toekomstige werkgelegenheid en inflatie. Maar met termijnpremies op een historisch dieptepunt worden beleggers momenteel niet beloond voor het aanhouden van obligaties met langere looptijden.

Beleggers die zich tegen de stijgende inflatie willen indekken, kunnen beleggen in voor de inflatie gecompenseerde obligaties, zogenaamde linkers (‘inflation-linked bonds’). Deze beleggingen zijn gekoppeld aan de inflatie, zodat hoofdsom en rentebetalingen stijgen en dalen met het inflatiepercentage.

Aangezien de inflatieverwachtingen zijn gedaald, presteren linkers steeds minder goed vergeleken met gewone staatsobligaties. De slechtere prestaties van linkers hangen samen met de verwachting dat significante inflatiestijgingen onwaarschijnlijk zijn.

Wij denken dat de inflatieverwachtingen te laag zijn en dat de inflatie waarschijnlijk matig zal stijgen, tot een beheersbaar niveau. Naarmate de inflatieverwachtingen oplopen zullen de termijnpremies terugkeren, in overeenstemming met het extra risico dat beleggers lopen door het aanhouden van obligaties met een langere looptijd, zodat de relatieve prestaties van linkers kunnen verbeteren.


1

Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van de termijnpremies

02

VASTRENTENDE WAARDEN

De overheidsschulden van opkomende markten in harde valuta’s lijken aantrekkelijk gewaardeerd. De risicopremies zijn gestegen tot extreme niveaus, wat een gecumuleerd wanbetalingspercentage impliceert dat volgens ons veel te hoog is. Met name de negatieve invloed van lage olieprijzen en de sterke Amerikaanse dollar zou later in het jaar moeten afnemen, waardoor de prestaties moeten verbeteren.

Hoewel de economische omstandigheden fragiel zijn, worden vastrentende markten gesteund door het beleid van centrale banken en overheden. Het klimaat zou kansen kunnen bieden, maar voor beleggers blijft het een uitdaging.


5

4

3

2

Centrale banken spelen belangrijke rol in het verwachtingsmanagement

Schuldpapier in harde valuta van opkomende markten wordt ondergewaardeerd

Euro high yield obligaties lijken aantrekkelijk op basis van huidige waarderingen

Overheidsmaatregelen zullen liquiditeit verbeteren


Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van de termijnpremies

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL


VASTRENTENDE WAARDEN


Kortetermijn-oplossingen en langetermijn-uitdagingen

4

Schuldpapier in harde valuta van opkomende markten wordt ondergewaardeerd

Snel naar

Bron: Federal Reserve Bank of New York (NY Fed) ACM staat voor drie economen van de NY Fed, Adrian, Crump and Moench  

Risicopremies op obligaties van opkomende 
markten wijzen op een te hoog verwacht 
wanbetalingspercentage ten opzichte van 
ons basisscenario.

Risicopremies geven indicatie van marktwaardering van kredietrisico van obligaties

Bron: Bloomberg

Koersstijgingen van high-yield obligaties
in het verleden wijzen op een beleggingskans nu

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: Bloomberg 

​​​​

De afgelopen drie maanden heeft liquiditeit een ongebruikelijk hoog aandeel gehad in het risico van ‘investment-grade’ bedrijfsobligaties, gelet op de risicopremie ten opzichte van  staatsobligaties.

Bron: Bloomberg

Beleggers worden niet gecompenseerd voor het risico gevormd door het toekomstige beleid van centrale banken, en pieken en dalen in inflatie en groei

Term premium does not provide a full view of returns. NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze gevarieerde markt blijft zich uitbreiden. Vandaag de dag zijn er 74 landen in maatstafindexen opgenomen, vergeleken met 27 in 2000. Deze diversificatie draagt bij tot een vermindering van het risico voor beleggers en er zijn steeds meer gespecialiseerde fondsen die toegang verlenen tot deze markten.

In een periode waarin de obligatierendementen in ontwikkelde markten een dieptepunt hebben bereikt, denken wij dat schuldpapier uit opkomende markten op de middellange en lange termijn een aantrekkelijker rendement kan opleveren dan andere vastrentende beleggingen. We verwachten dat fondsen die ESG-factoren (ESG staat voor Environmental, Social and Governance: milieu, maatschappij en goed bestuur) in hun beleggingsbeslissingen meenemen het hoogste rendement behalen, met name door ervoor te zorgen dat strenge bestuursnormen worden toegepast in de landen waarin zij beleggen.

Centrale banken over de hele wereld ondersteunen overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren in de nasleep van de Covid-19 lockdown. Naast het verlagen van de rentetarieven hebben we een uitbreiding gezien van programma's voor de aankoop van obligaties om de efficiëntie van financiële markten te ondersteunen. Dit gebeurde sneller en op grotere schaal dan bij de reacties op de kredietcrisis.

Hoewel we niet verwachten dat het op korte termijn zal gebeuren, is het belangrijk om na te denken over wat er gebeurt als de centrale banken hun steun uiteindelijk terugschroeven. Het voor de hand liggende antwoord is dat de obligatierentes zullen stijgen als de vraag daalt en de volatiliteit toeneemt. In Europa lopen staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen die het meest hebben geprofiteerd van de steun het grootste risico, namelijk de landen in de periferie en Duitsland.

Op het moment dat centrale banken besluiten om hun programma's voor de aankoop van obligaties te verminderen, zullen zij hier duidelijk over moeten zijn, om te voorkomen dat de markten worden verstoord. De rentekrommen zullen waarschijnlijk afvlakken, doordat obligaties met een kortere looptijd slechter zullen presteren als de economische omstandigheden uiteindelijk verbeteren en de rentetarieven geleidelijk beginnen te stijgen.

Ursula von der Leyen,
President of the European Commission, 11 December 2020

“Als een mandaatgestuurde, doelgerichte organisatie zal de ECB haar toekomstige monetaire beleidsbesluiten nemen op basis van datgene wat nodig is om onder alle omstandigheden prijsstabiliteit te waarborgen”

5

Centrale banken spelen belangrijke rol in het verwachtingsmanagement

Het belang van duidelijke communicatie

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm